Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Ajuntament de Sabadell. Pl. Sant Roc, 1 08201. Sabadell
Telèfon. 937453100
Contacte amb Delegat de Protecció de Dades dpd@ajsabadell.cat

Podeu també consultar la Política de Privacitat de l’Ajuntament de Sabadell

Amb quina finalitat fem aquest tractament de les vostres dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la venda d’entrades de La Bassa i de les Piscines Municipals de Sabadell.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació com a usuari del servei de La Bassa i piscines, o que l’interessat no en sol·liciti la supressió.

Com a màxim es conservaran durant un termini d’ 1 any a partir de l’última confirmació d’interès

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Per a la venda d’entrades online de la Bassa i piscines municipals, la legitimitat es deriva del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, article 6.1 e) ja que el tractament és necessari per complir amb un servei realitzat en interès públic

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades no es podran comunicar ni cedir a tercers

Les dades es tracten, per compte de l’Ajuntament, en els sistemes de l’empresa encarregada del tractament informàtic, Dau Works, S.L. amb NIF B-66778614, amb adreça web dauapps.com

Quins són els vostres drets?

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament de Sabadell estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
• Dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
• Limitar el tractament de dades: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
• Oposar-se al tractament de les seves dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
• Dret a la portabilitat, a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable, Ajuntament o Entitat

Com podeu exercir els drets?

• Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Sabadell, registrat a qualsevol de les oficines d’Atenció Ciutadana, per mitjà de la instància electrònica del web municipal, o en paper, de forma presencial
Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant
• Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament. (dpd@ajsabadell.cat)
• L’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya. ( http://apdcat.gencat.cat/ca/inici )

1.TRACTAMENT DE LES DADES

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Ajuntament de Sabadell. Pl. Sant Roc, 1   08201. Sabadell

Telèfon. 937453100

Adreça electrònica: ajuntament@sabadell.cat

Informació sobre la Protecció de Dades a l’Ajuntament: protecciódades@ajsabadell.cat
Queixes o reclamacions sobre el tractament de les vostres dades personals: Delegat de Protecció de Dades. dpd@ajsabadell.cat

Quines dades es recullen i tracten?

A l’Ajuntament de Sabadell es recullen i tracten dades personals com els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal dels ciutadans, que sigui necessària per a la realització dels tràmits específics que ho requereixin, facilitats mitjançant el web Sabadell.cat. La sol·licitud d’un tràmit mitjançant el portal implica l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l’Ajuntament de Sabadell, exposada a l’avís legal que s’indiqui al mateix formulari de recollida de dades.

Així mateix, es poden recollir dades personals a través de l’enviament de missatges de correus electrònics que figuren al web per obtenir informació dels serveis o activitats de l’Ajuntament.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari comporta l’acceptació i autorització expressa a l’Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals.

Les dades es tracten amb la confidencialitat necessària en cada cas, i s’adopten les mesures tècniques i organitzatives que es requereixen per garantir la seguretat i evitar-ne qualsevol tractament o ús no autoritzat o que no estigui d’acord amb la normativa vigent.

La persona que fa servir els serveis oferts per Sabadell.cat ha de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es poden donar dades inexactes o inexistents.

Amb quines finalitats es tracten les vostres dades personals?

Els tractaments de les dades personals poden tenir per finalitats el donar tràmit a les sol·licituds que es realitzin, gestionar l’enviament d’ informació del seu interès, facilitar l’accés a serveis municipals, sol·licitud de llicències, etc.

En les comunicacions a les sol·licituds de serveis o d’informació, l’Ajuntament informarà, si no ho ha fet abans, sobre les característiques concretes dels tractaments de dades, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran com a mínim mentre es mantingui la relació com usuari del servei, i en tot cas durant el termini que legalment sigui obligatòria la seva conservació. De forma concreta, per a cada Activitat de tractament de dades s’informarà del termini o els criteris de conservació de les dades.

L’interessat en podrà sol·licitar la supressió, en els casos també previstos legalment.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades ha d’estar fonamentada, llevat d’algunes excepcions, en alguna de les previsions següents:

 • Consentiment: Si heu marcat la casella corresponent a un Formulari o full d’inscripció / sol·licitud / Instància…, la base legal per enviar informació sobre altres serveis és el vostre propi consentiment. El podeu retirar en qualsevol moment, en exercici dels drets corresponents
 • El tractament és necessari per executar un contracte, o acord i condicions d’accés a un servei municipal
 • És necessari per complir una obligació legal aplicable a l’Ajuntament
 • És necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o altre persona física, o per complir una missió realitzada en interès públic, o en exercici de poders públics

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es podran comunicar o cedir a tercers, quan així estigui expressament informat i existeixi el consentiment de l’interessat.

També es podran comunicar, si correspon legalment, a

 • Altres administracions (si existeix una obligació legal, / en l’exercici de competències en aquesta mateixa matèria….)
 • Empreses de l’Ajuntament quan correspongui
 • Quan les dades es tracten en els sistemes d’una tercera empresa, contractada com encarregada del tractament, es podrà informar sobre l’existència i, si escau, la identitat dels encarregats del tractament, amb informació de l’adreça web corresponent

Quins són els vostres drets?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament de Sabadell estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
 • Dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • Limitar el tractament de dades: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat, a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable, Ajuntament o Entitat

Com podeu exercir els drets?

 • Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Sabadell, a qualsevol de les oficines d’Atenció Ciutadana, de forma presencial
 • Mitjançant el/s formulari/s electrònic/s disponibles a través de la pàgina web municipal http://web.sabadell.cat/contacte

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant de


2. Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Sabadell mitjançant el portal Sabadell.cat es produeixen sempre dintre d’un entorn segur.

Tota informació de caràcter confidencial, incloent-hi les dades personals, es manté confidencial gràcies a l’ús del programari de servidor segur (SSL), cosa que significa que les dades només poden ser intercanviades entre l’usuari i l’Ajuntament i que a aquestes dades no hi poden accedir terceres persones. El símbol del cadenat en el navegador (com per exemple quan es sol·licita un tràmit) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.   

3. Política de galetes (cookies)

 • Informació general

L’Ajuntament de Sabadell utilitza cookies amb la finalitat d’identificar les preferències dels usuaris per ajustar i millorar el disseny de la web www.sabadell.cat.

 • Què són les cookies?
  • Les cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen localment a la caché del seu navegador d’Internet. Les cookies permeten a les webs identificar als usuaris que tornen a visitar la pàgina.
  • Hi ha diferents tipus de cookies.
  • Pròpies o de tercers: en funció de si són gestionades per l’Ajuntament o per un tercer.
  • De sessió o permanents: en funció del temps durant el que recullen dades de l’usuari.
  • Tècniques o de personalització: en funció de si s’utilitzen per fer funcionar el servei i facilitar la navegació o s’ofereix al usuari una versió amb característiques determinades.
  • D’anàlisi o publicitàries: en funció de si fan un seguiment del comportament de l’usuari o gestionen els espais publicitaris en funció de criteris determinats
 • Informació sobre les cookies utilitzades a aquesta webcookies
  • Com puc deshabilitar les cookies?

  La supressió de les cookies depèn de la configuració del navegador web de l’usuari.
  Podrà desactivar l’ús de les cookies pròpies i de tercers mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu equip:

  4. Legislació aplicable

  La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de Sabadell.cat, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. RGPD. I també per altre legislació vigent en aquesta matèria